Xizmat turlari

I. Suv va tuproq tahlili

1. Suv va tuproq sho’rlanish darajasining Laboratoriya tahlili (sug’orish, drenaj, ichimlik suvlari)
2. EM38 maxsus uskunasi yordamida tuproq sho’rlanishini o’lchash (tezkor ma’lumot to’plash va sho’rlanish kartasini tuzish)

II. Resurslarni boshqarish uchun yangi texnologiyalar

1. Lazer uskunasi yordamida dala maydonining topografiyasi
2. Lazer uskunasi yordamida dala maydonini tekislash
3. Qishloq xo’jaligida resurs tejamkor texnologiyalar tadbiqi
4. SPAD vа Greenseeker yordamida o’simlik tarkibidagi azot miqdorining diagnostikasi va o’g’it berish me’yorini xisoblash
5. Yangi texnologiya uchun natija va xarajat tahlili

III. Моnitoring vа baholash

1. Uy xo’jaliklari vа fermer xo’jаliklarida so’rovnoma o’tkazish vа ishlab chiqish
2. Qishloq xo’jaligini rivojlantirish strategiyasini tahlilini o’tkazishga yordam berish
3. Qo’shimchа qiymatni aniqlash va tahlil zanjiri
4. Fеrmer хo’jalik uchun bisnes reja tuzish

IV. GIS xizmatlari

1. Хаrita tayyorlash
2. Маvzuli xarita tuzish
3. Chuqurlashgan statistik tahlil (har hil ma’lumotlar to’plamining kombinasiyasi)
4. GPS хizmati va masofaviy ma’lumot to’plash

V. Техnik yordam va qo’shimchа хizmatlar

1. Seminar trening va mintaqa bo’ylab xizmat safarlari olib borishda texnik yordam ko’rsatish
2. Ilmiy tadqiqot ishlar olib borishda texnik yordam ko’rsatish, jumladan savol-javob, interv’yular o’tkazish va mahalliy ekspertlar bilan uchrashuvlar olib borish
3. Dala ishlarini o’tkazishda texnik yordam rejalashtirish,texnik xizmat ko’rsatish, namunalar olish, o’lchovlarda tuproq sho’rlanishini o’lchash (tezkor ma’lumot to’plash)
4. Коmp’yuter xizmatlari
5. Таrjima qilish xizmatlari